Deze pagina afdrukken

Oproep deelname onderzoek doorvaartpassages windmolenparken

Vul voor 26 oktober de vragenlijst in over veiligheid doorvaartpassages. De link staat in het artikel

Klik op de vragenlijst:  https://nl.surveymonkey.com/r/CF2M67D

Kort voor het zomerreces van de Tweede Kamer heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat in een kamerbrief het Noordzee-Akkoord aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer. Dit Noordzee-Akkoord is gesloten met 'Non Governmental Organisations (NGO’s) 'uit de sectoren energie, voedselvoorziening en natuur. De tekst van de kamerbrief en het akkoord kunt u inzien op de link: https://www.noordzeeloket.nl/nieuws/nieuws/2020/noordzeeakkoord/

Ondanks herhaald contact zoeken is de watersportsector niet betrokken bij het overleg. Er ligt nu een akkoord voor waarvan de consequenties ingrijpend zijn voor zeegaande recreatievaart en de sportvisserij op zee. Kort samengevat worden de windparken gesloten voor doorvaart, met uitzondering van de te creëren logische passages en corridors. Dit vanwege de wens om de beschikbare ruimte optimaal te benutten voor medegebruik.

Voor het nu in aanbouw zijnde windpark Borssele is zo’n corridor al vanaf de ontwerpfase voorzien, maar hier is het een consequentie van de in de zeebodem liggende kabels/ pijpleidingen. In goede samenwerking hebben BBZ, NVT en KNWV bezwaar aangetekend tegen deze ontwikkelingen bij achtereenvolgens :

- de voorzitter van het  Noordzee Overleg – de heer Wallage

- het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL)

- de secretaris van het Interdepartementaal Overleg Noordzee (IDON)

- de voorzitter van de Vaste Kamer Commissie IenW.

De kern van ons bezwaar is dat met het afsluiten van alle windparken de scheepvaartveiligheid negatief kan worden beïnvloed. Je krijgt namelijk een concentratie vanscheepvaartverkeer aan de randen van de windparken, die op zich ingeklemd liggen tussen de doorgaande scheepvaartroutes. Daarnaast is onze inschatting dat de toegewezen passages en corridors slechts beperkt gebruikt gaan worden door de zeilende recreatievaart; n.l. alleen als deze bezeild zijn. Daarbij zorgen deze passages ervoor dat het verkeer in een beperkte ruimte geconcentreerd wordt,  hetgeen risicoverhogend werkt.

De brief aan de vaste-kamercommissie is hier te lezen: (Brief)

Mede naar aanleiding van onze activiteiten wordt de veiligheidssituatie nu nader onderzocht door het MARIN. Zij hebben ter voorbereiding van een expertsessie een vragenlijst opgesteld met het verzoek deze binnen ons netwerk te verspreiden. Het verzoek is om uw eventuele reactie uiterlijk maandag 26 oktober 2020, ingevuld terug te sturen voor deelname aan deze expertsessie.

De link naar de vragenlijst:  https://nl.surveymonkey.com/r/CF2M67D

Gelezen: 176 keer