Artikelen

HomeVaarbelangenArtikelen
HomeVaarbelangenArtikelen
De Toerzeilers - Artikelen
Samenvatting Onderwerpen en Standpunten
 
Algemeen
In de statuten van De Toerzeilers neemt de belangenbehartiging een belangrijke plaats in. De commissie Vaarbelangen speelt hierbij een centrale rol. Zij houdt planologische en andersoortige ontwikkelingen bij- zowel m.b.t. de beleidsvorming als m.b.t. de uitvoering - die van  invloed zijn op vaargebied en vaargedrag en stelt zo nodig actie voor.

Om de leden een indruk te geven hoe de commissie aankijkt tegen het belang van de diverse onderwerpen is hieronder haar rangorde aangegeven. Geef Uw eigen prioriteitsstelling door via de mail op  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij nemen die mee in de opstelling van de standpuntennota 2019.

1. Veiligheid
Meewerken met Varen Doe Je Samen, actief meedoen met discussie over vaarbewijs.

2. Onbelemmerd vaarwater
Brug- en Sluisbediening zo snel mogelijk. Staande Mast Route in 24 uur van Dordt naar Amsterdam en vv. Aandacht voor doorvaart door windparken bij slecht weer en 's nachts. Mosselzaad invang installaties alleen buiten de vaargeulen. Fonteinkruid overal bestrijden behalve in de vooroever. Baggeren om overal de minimale diepten te handhaven. Toegangsgeulen naar jachthavens in Markermeer bij baggerprogramma betrekken. Stremmingen zo kort mogelijk. Knelpunten kruisingen weg/water z.s.m. oplossen bij voorkeur met aquaducten.

3. Natuur en Milieu
Bij Natura 2000 moet bestaand gebruik gerespecteerd worden. Eén landelijke gedragscode. Dynamische zonering bij gesloten recreatie gebieden. Bij antifouling binnenvaart en jachten gelijkwaardig behandelen.

4. Ontwikkeling toervaarnet met voorzieningen
Opnemen in de Omgevingsvisies.

5. Landschap
Openheid handhaven. Voor windparken zijn de ruime binnenwateren en 12 mijlszone voldoende benut. Doorvaart in windparken ook 's nachts en bij slecht weer. Licht- en lawaaibronnen afschermen.

6. Betaalbaarheid
Bruggeld overbodig. Toeristenbelasting eventueel alleen voor passanten. Vaarbelasting afwijzen.

7. Ruimtelijke ontwikkelingen
Inzetten op compensatie Brouwerseiland. Verkeerspost Ouddorp bemand houden. Nieuwe eilanden, moerassen en luwtestructuren beperken. Een Waddenzee zonder beperkingen voor zeilers. In de Waddenzee te snel varen en geluidoverlast voor RIB's bestrijden door handhaven. Voor de Noordzee kustzones vrijhouden. Populaire routes vastleggen in de Nationale Omgevingsvisie.

8. Organisatie van de sector waterrecreatie
Zoeken naar samenwerking. Pro-actief standpunten uitdragen.

9. Beperkende regelgeving
Marcom- B noodzakelijk voor Marifoon DSC (Digital Selective Calling). AIS-B gebruik trainen. Vaartuig registratie niet nodig. Meer praktijk in het vaarbewijs.

 

Voor meer informatie over de achtergrond van deze standpunten, verwijzen we naar bijgevoegde pdf-file <klik hier voor de pdf>

 

De commissie vaarbelangen bewaakt de vaarwateren van de leden van de Toerzeilers al vele jaren en heeft op vele fronten reeds de stem van de Toerzeilers laten horen. Een selectie uit eerder gepubliceerde artikelen van de commissie vaarbelangen verdient dan ook zeker uw aandacht en vindt u hieronder.

 

De Toerzeilers, het Watersportverbond en Waterrecreatie Nederland sloegen in 2018 de handen ineen om een toekomstbeeld te schetsen van ons belangrijke vaargebied. Met inbreng van andere watersporters is deze visie op 12 december officieel getekend. Namens de Toerzeilers door Arnold Koorn, voorzitter van de vereniging.

Door de integrale ontwikkeling van het IJsselmeergebied waar de Gebiedsagenda 2050 naar streeft, is het duidelijk geworden dat ruimte, weidsheid, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit niet meer vanzelfsprekend zijn. Verstedelijking, energietransitie en klimaatadaptatie werpen hun schaduwen vooruit. Samenwerking en aanpassing is nodig, maar willen wij recreatie als een primaire waarde behouden dan moeten wij een duidelijk beeld hebben hoe wij het gebied zien. Zoals in de Gebiedsagenda verwoord, wij moeten streven om op elkaar afgestemde resultaten te behalen, maar dat ontslaat geen van de partijen van de plicht zelf een duidelijk beeld te hebben van het gebied. Vandaar

Artikel ondertekening Toekomstbeeld:https://waterrecreatienederland.nl/2019/12/gezamenlijk-toekomstbeeld-waterrecreatie-watersport-ijsselmeergebied-opgesteld/

Het Toekomstbeeld (gis viewer):https://waterrecreatienederland.nl/toekomstbeeld-ijsselmeergebied/

Haringvlietbrug

De brug der zuchten.

RWS besloot voor het seizoen 2020, ondanks forse protesten van de waterrecreatie sector, om de doordeweekse middagopening van 15.30 uur te schrappen. Het weg­verkeer krijgt voorrang. 

TZ wil van de gelegenheid gebruik maken om tot uitbreiding van de bedientijden op andere momenten te komen. Niet als compensatie, maar om de versoberings­maat­regelen uit 2014 en 2015 ongedaan te maken. Ons voorstel wordt breed gedragen door de waterrecreatiesector.

Geografische ligging

Sinds de A4 als complete autosnelweg is doorgetrokken tot Bergen op Zoom/Antwerpen, is de verkeersdrukte op de A29 (de autosnelweg over de Haringvlietbrug) verveel­vou­digd.  Het fileleed is groot op dit stuk. De Haring­vlietbrug vormt een we­zen­lijk onderdeel van de A29. Maar is ook een struikelblok in het oost-west waterverkeer v.v. op het Hollands Diep en het Haringvliet. Weg- en water­ver­keer zitten elkaar in de weg, letterlijk dus.

Fileleed

Het fileleed is groot. Wie wel eens in de avondspits deze weg heeft gereden, onder­vindt de ellende of ziet het vanaf het andere wegdeel. De avondspits begint vroeg. Vanaf 16.00 uur zeker, maar soms vroeger. RWS (verantwoordelijk voor weg- en water­ver­keer) kreeg de opdracht van de minister van Infrastructuur & Waterbeheer de filedruk te ver­minderen. De laatste middagopening van de brug voor het scheepvaart­ver­keer is om 15.30 uur. RWS wil van deze opening af en heeft als bewijsmateriaal een quick scan la­ten uitvoeren om dit te bewijzen. En het is bewezen, zegt RWS. Het Water­sport­ver­bond, de Hiswa, BBZ/chartervaart (de bruine vloot) en Toerzeilers vinden deze quick scan van volstrekt onvoldoende kwali­teit om daarop de beslissing te nemen de 15.30 uur opening te schrappen. RWS biedt enige compen­sa­tie, maar daar kunnen de genoemde organi­sa­ties zich niet in vinden. 

Waterrecreatie actie

Vanaf het begin, en dat dateert al van enige jaren terug, neemt de Hiswa het voortouw in de communicatie met de beheerder van de Haringvlietbrug. Er moet voor de duidelijkheid één penvoerder zijn. Gezamenlijk steu­nen wij (de genoemde organisaties) de Hiswa. Het door de Hiswa ingestelde (en door de waterrecreatie ondersteunde) beroep bij de mini­ster van I&W tegen het genoemde besluit heeft wel tot uitstel geleid, maar niet tot afstel. 

Thans ligt er een voorstel voor van TZ om terug te gaan naar de situatie van voor de ver­so­bering. Zie de historie hieronder.

Historie en huidige situatie 

De Haringvlietbrug is ooit (1964) aangelegd ter ontsluiting van het eiland Goeree-Over­flakkee, zelfs als een tolbrug. De brug was nooit bedoeld als doorgaande verbinding. Met het vol­tooien van de Deltawerken en het aanleggen van de Zee­landbrug, ontstond een directe verbinding vanuit Rotterdam met geheel Zeeland. Voor de ontwikkeling van het toerisme werd deze verbinding de succesfactor. Maar het bleef bij autoverkeer, vracht­wa­gens maakten beperkt gebruik van de brug. Alleen voor lokaal verkeer. Met het door­trekken van de A4 ontstond een geheel nieuwe ver­bind­ing tussen Amsterdam en Ant­werpen, inclusief de aanpalende industrie­gebieden en havens. De verkeerstoename om­vatte niet alleen het personenverkeer, maar vooral het internationale goederenvervoer. In 2017 leidde dat al tot enige noodreparaties aan de klep aan het einde van het seizoen. In 2018 was de klep zodanig verzwakt, dat midden in het seizoen het aantal brug­open­ingen drastisch werd beperkt om het brugdeel te sparen. Buiten het seizoen is de brug hersteld en de verwachting is dat hij het uithoudt tot de ge­plande vervanging in 2022.

Bedieningsregime

In 2014 en aanvullend in 2015 zijn de zogenaamde versoberingsmaatregelen ingevoerd. Onder Rutte II moest het aantal ambtenaren worden teruggebracht en dus ook de werk­zaamheden. Dat leidde al tot het schrappen van de eerste opening om 09.00 uur en de laatste van 20.00 en 21.00 uur. Deze versoberingsmaatregelen zijn momenteel niet meer van kracht dus de waterrecreatie organisaties pleiten voor terugkeer naar de oude situ­a­tie met enige uitbreiding, met een eerste opening om 09.00 uur, een weekend opening om 17.00 uur en meer avondopeningen eventueel op bestelling. Het Haringvliet en het Hollands Diep maken deel uit van NLDelta, een ambitieus plan om inclusief de Biesbosch te komen tot een nationaal park van internationaal allure. Mede gezien het kierbesluit en de investering vanuit het Droomfonds in het Haringvliet, is de verwachting dat land- en waterrecreatie toenemen. De Haringvlietbrug ligt in het hart van dit Nationaal Park en moet dan ook volop ruimte kunnen geven aan de groei als voorzien in dit plan.