Zienswijze van de vereniging van Toerzeilers op de ontwerp Kustvisie van de Gemeente Lelystad

HomeVaarbelangenArtikelenZienswijze van de vereniging van Toerzeilers op de ontwerp Kustvisie van de Gemeente Lelystad
HomeVaarbelangenArtikelenZienswijze van de vereniging van Toerzeilers op de ontwerp Kustvisie van de Gemeente Lelystad

Zienswijze van de vereniging van Toerzeilers op de ontwerp Kustvisie van de Gemeente Lelystad

Aan het college van B&W van de gemeente Lelystad

Stadhuisplein 2

8232 ZX Lelystad

Vianen, 17 juni 2019

Onderwerp : zienswijze Ontwerp Kustvisie

Geacht college,

De Nederlandse Vereniging van Toerzeilers heeft met belangstelling kennis genomen van Uw Ontwerp Kustvisie. Lelystad is een watersport-centrum van formaat en Uw gemeentelijk grondgebied beslaat het merendeel van het Markermeer en een niet onaanzienlijk deel van het IJsselmeer, het vaargebied van het merendeel van onze leden. 

Het belang van de ruimtelijke kwaliteit en natuur tezamen met de vrijetijdsbesteding staat  in de visie voorop. De beleving van de weidsheid en de onbegrensde ruimte is een van de uitgangspunten. Wij vinden daar in de visie te weinig van terug. 

Voor ons is onaangetast laten van de centrale grote ruimte van het Markermeer van groot belang. Een opvatting die overigens breed in de waterrecreatiesector wordt gedragen. En niet alleen daar, zie bijv. het Panorama Markermeer-IJmeer en de tien gouden regels van Palmboom, die inmiddels als uitgangspunten van het behoud van de ruimtelijke kwaliteit alom zijn geaccepteerd. Wij realiseren ons daarbij dat voor een TBES aanvullende maatregelen nodig zijn, maar die moeten  toegespitst worden op bestaande en nieuwe vooroevers en water-land verbindingen.. Ook eilandplannen en natuurontwikkeling moeten daaraan gekoppeld worden. De open ruimte moet worden ontzien.

Deze visie sluit nauw aan bij het BARRO, waar het waterbergend vermogen centraal staat. Van eminent belang in deze tijd van klimaatverandering. Een logisch vervolg is dat plannen, die geen directe relatie hebben met dijk- of kustversterking- waaronder de zelfstandige aanleg van eilanden voor natuurontwikkeling- niet zijn toegestaan. U maakt wel melding van de ruimte, die het BARRO U biedt (150 ha), maar wij vinden nergens een opmerking dat terughoudendheid vereist is bij het plannen van nieuwe eilanden.

Wij vinden het daarom onjuist dat U kritiekloos uitgaat van de uitgroei van de Marker Wadden van nu circa 1.000 ha naar uiteindelijk circa 10.000 ha. Het Panorama verdedigt de grote schaal van het gebied en is voorstander van een stand-stil principe voor ruimtelijk zichtbare ontwikkelingen binnen de contourlijn, ook van die om de Marker Wadden. Wij moeten stoppen met de verdere verpoldering en verrommeling van het Markermeer. De ruimte en weidsheid moeten worden verdedigd. Wij vinden dat dit in Uw visie veel te weinig doorklinkt.

Daarbij : hoe meer verondieping er plaatsvindt hoe groter de waterplantenoverlast wordt. In het regio-aanbod dat op 29 maart 2018 aan het ministerie van I&W is aangeboden door de provincies Noord-Holland en Flevoland en mede onderschreven door Almere, Dronten, Zeewolde en de gehele watersportsector is het uitgangspunt voor de lange termijn, dat waterplantengroei in het midden gebied van het Markermeer geen kans krijgt. Wij nemen aan, dat Uw gemeente met zo’n sterke watersportsector deze opvatting onderschrijft. Vrijliggende eilandplannen moeten daarom niet aan de orde zijn. 

Bij eilandplannen vraagt de bevaarbaarheid van de routes aandacht, alsmede het garanderen van betrouwbaar zwemwater. De verontreiniging van het oppervlaktewater door de uitwerpselen van vogels moet bij de MER betrokken worden. De vervuiling van haven en water bij De Kreupel laat het belang hier van zien.

Los van het feit, dat het BARRO eilanden voor natuurontwikkeling in de ruimte niet toestaat, heeft de praktijk in het Hoornse Hop uitgewezen dat eilanden voor de verbetering van de waterkwaliteit niet nodig waren; het plan daarvoor is ingetrokken.

Wij verzoeken U in Uw definitieve Kustvisie de opvatting op te nemen, dat de Marker Wadden beperkt kunnen blijven tot de eerste fase.

Wat de energietransitie betreft verwelkomen wij dat U het vizier richt op alle mogelijke vormen en dat de windenergie daarmee een meer bescheiden plaats krijgt. Wij onderschrijven van harte dat er geen ruimte is voor een tweede cluster in het IJsselmeergebied zoals het Windpark Fryslân. Wat de zonne-energie betreft, koppel die ook aan dijk- en kuststructuren. Het is U duidelijk dat wij tegen vrijliggende zonneparken zijn; met daarbij behorende dammen en afschermingen zijn het eilanden, die in die ruimte niet thuis horen. Het BARRO geeft ook geen enkele ruimte voor zon op water. 

Wij verzoeken U onze bemerkingen en kritiek een volwaardige plaats te geven in Uw Kustvisie.

Met de meeste hoogachting,

w.g.

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers 

 Drs.Jacques T.Pronk, voorzitter Commissie Vaarbelangen.

Secretariaat van de vereniging :

Amaliastein 88 4133 HD Vianen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)