In wat voor Nederland willen wij graag leven ?

HomeVaarbelangenArtikelenIn wat voor Nederland willen wij graag leven ?
HomeVaarbelangenArtikelenIn wat voor Nederland willen wij graag leven ?

In wat voor Nederland willen wij graag leven ?

Onder het motto “In wat voor Nederland willen wij graag leven ?” werkt de overheid aan vernieuwing van de regelgeving voor de leefomgeving. Het gaat om planologische vraagstukken, stedenbouw, maar ook over klimaat, natuurbeheer en toerisme. Het belangrijkste onderdeel zal de nieuwe omgevingswet zijn, die volgend jaar moet worden ingevoerd. Het raakt ook de Toerzeilers, naar verwachting wordt ook het Basis Recreatie Toervaart Net  (BRTN) en daarmee de Staande Mast Route een onderdeel van de Omgevingswet.

De NOVI is nu nog een structuurvisie onder de huidige wet Ruimtelijke Ordening, loopt vooruit op de Omgevingswet en wordt daar onmiddellijk bij invoering in onder gebracht. Het is een permanent proces van ontwikkelingen voor de leefomgeving. Om dit te ondersteunen zijn er Samenwerkingsafspraken NOVI voor de rolverdeling, een Omgevingsagenda voor langjarige uitvoeringsplannen en een NOVI-gebied voor urgente grote ruimtelijke opgaven. Met problemen als klimaatverandering is het goed om de ontwikkeling van wetgeving in te stellen op het werken aan en beheersen van verandering.

Er zijn vier beleidsgebieden met beleidskeuzes benoemd, 1) ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie, 2) duurzaam economisch groeipotentieel, 3) sterke en gezonde steden en regio’s en 4) toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. De regie zit bij het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

Voor De Toerzeilers is het van belang om aan te sluiten bij de Omgevingsagenda voor langjarige uitvoeringsplannen, de omgevingsagenda’s 2050. Aan die plannen wordt gewerkt voor belangrijke vaargebieden zoals het IJsselmeer en de Noordzee. Maar er is niets op tegen  om deel te nemen aan de discussie over de uitgangspunten en beleidskeuzes.  In de zienswijze die door De Toerzeilers is ingediend hebben wij o.a. gepleit voor beleidskeuzes op het aspect duisternis als onderdeel van de leefomgeving.

Voor de geïnteresseerden zijn er de websites www.ontwerpnovi.nl en www.denationaleomgevingsvisie.nl

Voor de volledigheid zie hieronder de link naar de gebiedsagenda 2050 voor het IJsselmeergebied en voor de Noordzeekust. Het zijn omvangrijke rapporten, maar ze zijn leesbaar en ruim geïllustreerd. 

https://www.hetblauwehart.org/wp-content/uploads/2018/06/AgendaIJsselmeergebied2050_LR.pdf

https://www.noordzeeloket.nl/beheer/@166662/beleidsnota-noordzee/